Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.selo.nl/ (hierna ook ‘de website’ genoemd).

Door deze website te bezoeken en de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Aansprakelijkheid

Gebruik van informatie

Op de website wordt (algemene) informatie verstrekt over verschillende onderwerpen gerelateerd aan proces- en verpakkingssystemen voor de voedingsmiddelen-, dierenvoedings-, farmaceutische– en non food-industrie. Daarnaast wordt informatie verschaft over de producten en werkwijzen van SELO.

SELO stelt alle op de website vertoonde informatie met zorg samen, maar staat voor de juistheid, actualiteit en/of volledigheid daarvan op geen enkele manier in. SELO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en voor onvolledigheid van de op de website opgenomen informatie. SELO garandeert niet dat de informatie op de website op enig moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan geschikt is voor enig door de gebruiker van de website gewenst doel. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de eventuele keuze en het mogelijke gebruik van de informatie is de gebruiker van de website uitsluitend en volledig zelf verantwoordelijk.

SELO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op of het gevolg zijn van informatie die op of via de website is verkregen.

 

Functioneren van de website

SELO staat niet in voor het ononderbroken dan wel probleemloos functioneren van de website. SELO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van tijdelijke onbereikbaarheid dan wel tijdelijke functioneringsproblemen van de website.

 

Gebruik van informatie van derden

Alle deeplinks, hyperlinks en andere verwijzingen op de website naar informatiebronnen van derden zijn, ongeacht hun vorm en de context waarin zij geplaatst zijn, slechts bedoeld als hulp voor en ter gemak van de gebruiker van de website. Verwijzingen naar websites die niet door SELO worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Zij vallen buiten enige zeggenschap door of uit hoofde van SELO. Hoewel SELO uiterst zorgvuldig is met betrekking tot de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SELO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op of het gevolg zijn van informatie die op of via informatie van derden is verkregen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Op de onderdelen van de website (alsmede de website als geheel), waaronder – mede, doch niet uitsluitend begrepen – opmaak, beeldelementen, tekst en foto’s, alsook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waaronder – mede, doch niet uitsluitend begrepen – blogs en whitepapers, waarvan door middel van de website dan wel op enige andere wijze kennis kan worden genomen, rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, welke uitsluitend berusten bij SELO – voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de gebruiker van de website dan wel enig ander dan ook niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, aan een nieuw publiek kenbaar te maken, anderszins te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SELO dan wel op basis van een uitdrukkelijke wettelijke verplichting.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website en disclaimer en alle daaruit volgende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Wijzigingen

SELO behoudt zich het recht voor om de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is daarom raadzaam om van tijd tot tijd te controleren of de op de website aangeboden informatie,  waaronder mede begrepen de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.