Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van SELO BV. Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die SELO BV verwerkt van haar websitebezoekers (www.selo.nl) en (potentiële) klanten. SELO BV hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die worden verzameld. In deze verklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens wij van websitebezoekers en (potentiële) klanten verzamelen, hoe wij deze persoonsgegevens verzamelen en hoelang de persoonsgegevens worden bewaard. Ook geven wij aan welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom verwerken wij deze gegevens?

• (Potentiële) klanten
Het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten is voor ons noodzakelijk, bijvoorbeeld om uitvoering te geven aan bestellingen, om vragen van een (potentiële) klant over onze producten te beantwoorden en om reparatieverzoeken uit te voeren. Ter uitvoering van een overeenkomst met een klant verwerken wij contactgegevens, bedrijfsnaam, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten en functiegegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan de overeenkomst die met u of uw bedrijf is gesloten.

Tevens verwerken wij van potentiële klanten contactgegevens, bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, interesses en persoonsgegevens die mogelijk in een vraag of bericht aan ons zijn opgenomen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang. Wij hebben deze gegeven namelijk nodig voor onze goede normale bedrijfsvoering.

• Account
U kunt op onze website een account aanmaken, zodat u kunt inloggen op uw persoonlijke pagina. Hiervoor verwerken wij uw naam, e-mailadres en wachtwoord. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang: deze gegevens zijn voor ons nodig in verband met de toegangsbeveiliging van onze website.

• Inschrijving nieuwsbrief
Om aan u per e-mail onze nieuwsbrief te sturen, hebben wij uw e-mailadres nodig. Wij mogen uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief, als u ons hiervoor toestemming geeft.

• Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen, klachten indienen en aanvullende informatie vragen over onze producten en diensten. Hierbij verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Het kan ook voorkomen dat u zelf persoonsgegevens invult in het bericht dat u ons stuurt. Deze persoonsgegevens verzamelen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang. Zonder deze gegevens kunnen wij namelijk uw vraag niet (naar behoren) beantwoorden. Verder kunt u (vrijblijvend) andere gegevens invullen: uw bedrijfsnaam en informatie over de producten en / of diensten die u interesse hebben. Deze gegevens verwerken wij op basis van uw toestemming.

Toestemming intrekken
Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar info@selo.com. De intrekking van uw toestemming doet echter niet af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking.

 

2. Beveiliging van uw gegevens

Als gezegd hechten wij grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daar hoort ook een zorgvuldige beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens bij. Binnen SELO BV zijn daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens.

 

3. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Als u bijvoorbeeld uw account verwijdert of zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, dan zullen wij de voor dit doel verzamelde gegevens verwijderen. Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken, bijvoorbeeld als op grond van de wet- en regelgeving een andere bewaartermijn voorgeschreven wordt.

 

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

In sommige gevallen moeten wij derden inschakelen om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. De categorieën derden waaraan wij persoonsgegevens doorgeven zijn:
• Hostingpartijen;

 

5. Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

• Inzage vorderen in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld.
• Persoonsgegevens laten corrigeren van fouten.
• Persoonsgegevens laten verwijderen.
• De verwerking van uw persoonsgegevensverwerking beperken.
• Ons verzoeken uw persoonsgegevens door te sturen naar een andere organisatie.

U kunt ook bezwaar maken over het gebruik door ons van uw persoonsgegevens.

Als u (een van) de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij kunnen u vervolgens vragen om aan aanvullende informatie aan te leveren, zodat wij uw identiteit kunnen bevestigen.

 

6. Klacht indienen

Als u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthouder. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u meer informatie vinden over hoe een klacht kan worden ingediend.

 

7. Aanpassingen

Het kan voorkomen dat SELO BV haar beleid met betrekking tot persoonsgegevens aanpast. Als dit enige gevolgen heeft voor de wijze waarop SELO BV met uw persoonsgegevens omgaat, dan zullen wij deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste versie van de Privacyverklaring zal steeds op de website van SELO BV worden gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken.

 

8. Contact met SELO BV

Als u vragen of klachten heeft over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

SELO BV
7570AJ Oldenzaal
+31 (0)541 582 000
info@selo.com